VEDECKÝ WORKSHOP

k Medzinárodnej vedeckej konferencii ESPM2015

TECHNICKÉ VEDY A VÝROBNÉ MANAŽÉRSTVO

ESPM 2017

Logo

POZVÁNKA

23.11. - 24.11.2017

Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, Hotel Meander

CIEĽ VEDECKÉHO WORKSHOPU

Vedecký workshop ESPM 2017 voľne nadväzuje na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala v roku 2015. Na tomto významnom podujatí bol vytvorený priestor pre prezentáciu pôvodných originálnych výstupov vedecko-výskumnej činnosti s ich následným publikovaním vo vedeckej publikácii. Production Management and Engineering Sciences registrovanej cez CRC Press, Taylor&Francis Group v databáze SCOPUS.

Cieľom workshopu je v zmysle záverov ESPM 2015 kontinuálne posúvať poznanie v teórii, vede a výskume, metodológii a praxi progresívnych technických a systémových inovácií v priemyselnom manažérstve a inžinierstve v intenciách udržateľného spoločensko-hospodárskeho rozvoja a jeho nástrojov, environmentálnych, bezpečnostných a technicko-organizačných.

VÝSTUPY VEDECKÉHO WORKSHOPU

Hlavným výstupom vedeckého workshopu bude systemizácia záverov a poznatkov z ESPM 2015 a ich integrácia s pokrokom v skúmaných oblastiach za obdobie dvoch rokov od konferencie formou vedeckých monografií a špecifikácie tematických okruhov pre ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ESPM.

VEDECKÝ VÝBOR WORKSHOPU

Majerník Milan, prof. h. c., prof. Ing. PhD. – predseda, ProEnviro n.o, PHF EUBA
Adamišin Peter, doc. Ing. PhD. FM PU v Prešove
Chodasova Zuzana, doc. Ing. PhD. UM STU Bratislava
Daneshjo Naqib, doc. Ing. PhD. PHF EUBA
Ferencz Vojtech, doc. Ing. PhD. MH SR
Hroncova Emília, doc. Ing. PhD. PrF UMB v Banskej Bystrici
Mihok Jozef, Dr. h. c. mult., prof. Ing. PhD. UM, SjF TUKE
Müllerova Jana, prof. Ing. PhD. FBI ŽU v Žiline
Šimák Ladislav, prof. Ing. PhD. FBI ŽU v Žiline
Štofková Jana, prof. Ing. PhD. FPEDAS ŽU v Žiline

ORGANIZÁTOR WORKSHOPU

ProEnviro n.o
Napájadlá 2/A
040 12 KOŠICE
IČO: 355 82 987
tel.: Orange +421(0)907 038 322
email: daneshjo47@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a. s
číslo účtu: 0448180425/0900
iban: SK50 0900 0000 0004 4818 0425

JAZYK WORKSHOPU

Oficiálnym jazykom je slovenský a anglický jazyk bez simultánneho prekladu

WORKSHOP SA KONÁ S PODPOROU:

  1. Slovenské elektrárne, a. s.
  2. Logo SE

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

REGISTRÁCIA A POPLATKY

Účastníci workshopu sa môžu registrovať zaslaním záväznej prihlášky do 31.8.2017 na e-mail daneshjo47@gmail.com.
Záväznú prihlášku je možné stiahnuť TU

120,- € - aktívna účasť
Poplatok zahŕňa vložné na workshop, 1 ks vytlačenej monografie a stravu.

50,- € - pasívna účasť

130,- € (resp. 390 €) – publikovanie 1AH (resp. 3AH) v monografii vydanej v SRN

Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 15.10.2017 na účet
iban: SK50 0900 0000 0004 4818 0425
správa pre prijímateľa: meno účastníka/účastníkov (povinný údaj)

UBYTOVANIE

Ubytovanie je možné vo Vysokých Tatrách
Tatranská Štrba – Hotel Meander (www.hotelmeander.sk)