ESPM 2022
Technické vedy a výrobné manažérstvo
Engineering Sciences and Production Management

Vedecký workshop, Hotel SOREA TITRIS, Tatranská Lomnica 266,
10. – 11. november 2022

 • Cieľ vedeckého workshopu

  V poradí tretí vedecký workshop ESPM 2022 kontinuálne nadväzuje na workshopy ESPM 2017 a 2018 a medzinárodnú vedeckú konferenciu organizovanú v roku 2015. Na týchto významných vedeckých podujatiach bol organizátormi vytvorený priestor pre prezentovanie pôvodných originálnych výstupov vedecko-výskumnej činnosti domácich aj zahraničných univerzitných pracovísk a ich následné publikovanie formou vedeckých článkov registrovaných v databázach SCOPUS a WOS ako aj siedmych vedeckých monografií kategórie AAA vydaných v Nemecku a USA. Cieľom vedeckého workhshopu ESPM 2022 je v zmysle záverov a poznatkov ESPM 2015 a následných workshopov ESPM 2017 a 2018 kontinuálne rozširovať a prezentovať poznatkovú bázu formou výstupov vedecko – výskumnej činnosti a praktických skúsenosti z oblasti progresívnych technických, manažérskych a systémových inovácií, z oblasti nástrojov udržateľnej spotreby a produkcie, zeleného rastu, priemyslu 4.0, inteligentného priemyselného manažérstva a zvyšovania kvality života. Vedecký workshop je organizovaný v rámci kontinuálneho rozvojového procesu vedeckej značky ESPM, založenej v roku 2015, s cieľom:

  - Realizácie záverov workshopu ESPM 2018;
  - Monitorovania dosiahnutého vedeckého pokroku v zložitom období pandémie a obmedzovaných pracovných podmienok pre výskum;
  - Prípravy konceptu a tematického zamerania medzinárodnej vedeckej konferencie ESPM 2023 s prezentáciou vedeckých výstupov v Zborníku vedeckých prác registrovanom v databáze Web of Science.

  Tematické okruhy a oblasti výskumu:

  - Od Industry 4.0 k Industry 5.0 – interdisciplinárne rozvojové trendy;
  - Inteligentná výrobná a obchodná logistika;
  - Integrované podnikové manažérstvo a udržateľné priemyselné inžinierstvo;
  - Zelený spoločensko-hospodársky rast a cirkulárna ekonomika;
  - Environmentálne riziká a prevencia krízových spoločensko-hospodárskych stavov;
  - Praktické aplikácie vlastných vedeckých výstupov – prípadové štúdie.

 • Výstupy vedeckého workshopu

  - Zborník vedeckých príspevkov z jednotlivých tematických okruhov

  - Vedecké monografie vydané v zahraničnom vydavateľstve k oblastiam realizovaného výskumu:

  o Projektovanie a prevádzka inteligentných logistických systémov
  o Proaktívne manažérstvo v digitálnej ekonomike
  o Integrované podnikové manažérstvo
  o Spoločensky a environmentálne zodpovedný hospodársky rozvoj  Šablóna pre príspevky


  Záverečná správa z medzinárodného vedeckého workshopu ESPM 2022 (dokument v prílohe)

 • Dôležité termíny

  Zaslanie záväznej prihlášky na workshop: do 31.09.2022

  Zaplatenie poplatku za workshop: do 15.10.2022

  Doručenie finálnych textov do monografií: do 10.10.2022

  Zaslanie príspevkov do zborníka : 10.10.2022

  Zaplatenie poplatku za publikovanie AH: 15.10.2022

 • Jazyk workshopu

  Oficiálnym jazykom je slovenský a anglický jazyk bez simultánneho prekladu

 • Miesto konania a ubytovania

  Hotel SOREA TITRIS
  Tatranská Lomnica 266
  059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

 • Program worshopu

Vedecký výbor workshopu

Milan Majerník, prof. h. c., prof. Ing. PhD., predseda vedeckého výboru, Ekonomická univerzita v Bratislave
Dr. h. c. mult., prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Ing. Jana Štofková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
prof. Ing. Mohamad Alaa Eddin Al Ali, PhD., Univerzity of Aleppo, Syria
prof. Ing. Peter Adamišin, PhD., Prešovská univerzita
Ing. Dietrich Christian, PhD., Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw), Germany
prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Katarína Repková Štofková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
doc. Ing. Marián Králik, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD., Technická univerzita v Košiciach
prof. Mgr. Juraj Ladomerský , CSc., LHesrei, s.r.o, Zvolen
prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Marcela Malindžáková, PhD., Technická univerzita v Košiciach
dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. Ekonomická univerzita v Krakove
doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD., Prešovská univerzita
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
dr. hab. Inž. Andrzej Pacana, Politechnika Rzeszowska
doc. Ing. Katarína Buganová PhD., Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Mohamad Al Ali, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Juraj Čorba, PhD., SARIO
Ing. Jana Chovancová, PhD., Prešovská univerzita
Ing. Peter Malega, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Organizačný výbor workshopu

doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.
Ing. Jana Chovancová, PhD.

Registrácia a poplatky

Účastníci workshopu sa môžu registrovať vyplnením záväznej prihlášky do 31.09.2022.

Záväznú prihlášku je možné vyplniť TU.

Aktívna účasť: 280,- € - Poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu, spoločenský večer, wellness, zborník z workshopu.
Pasívna účasť: 50,- €
Publikovanie 1 - 3 AH v mongrafii vydanej v zahraničnom vydavateľstve: 360,- € / 1 AH

Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 15.10.2022 na účet:
IBAN: SK50 0900 0000 0004 4818 0425
správa pre prijímateľa: meno účastníka/účastníkov (povinný údaj)

V prípade potreby nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle: +421(0)907 038 322 alebo mailom daneshjo47@gmail.com.

Organizátor workshopu

Pro Enviro n. o., Napájadlá 2/A, 040 12 Košice ::::::: IČO: 355 82 987
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., číslo účtu:
SK50 0900 0000 0004 4818 0425

email: daneshjo47@gmail.com, tel.: +421(0)907 038 322
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a. s číslo účtu: 0448180425/0900
IBAN: SK50 0900 0000 0004 4818 0425